Socialpolitik och socialt arbete  (disability and traffic medicine)

RECENSIONER:

Lundälv, Jörgen. (2022). Aktionsforskningen och de olika spänningsfälten – inblickar och fördjupningar. Recension av boken Aktionsforskning – möjligheter, utmaningar och variationer Författare: Hanna Bertilsdotter-Rosqvist, Magdalena Elmersjö, Lisa Kings, (red.) Förlag: Studentlitteratur, Lund, 2021. Socialmedicinsk Tidskrift, 99(1):128-130. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2679

Lundälv, Jörgen. (2022). Biopsykosocialt perspektiv om funktionshinder – en antologi om att leva som andra. Recension av boken Leva som andra. Ett biopsykosocialt perspektiv på funk- tionsnedsättning och funktionshinder. Författare: Lisa Kilman, Josefine Andin, Håkan Hua och Jerker Rönnberg (red.) Förlag: Studentlitteratur, Lund, 2021. Socialmedicinsk Tidskrift, 99(1):133-134. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2627

Lundälv, Jörgen. (2022). Utkik och utmaningar i socialt arbete: sociala landskap, solidaritet och reflektion. Recension av boken Hva er Sosialt Arbeid (2. utgave) Författare: Irene Levin Förlag: Universitetsforlaget AS, Oslo, Norge. Socialmedicinsk Tidskrift, 99(1):126-128. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2585

Lundälv, Jörgen. (2022). Socialpolitik – en historisk bakgrund, internationella jämförelser och aktuella politiska utmaningar. Recension av boken Socialpolitik – en historisk bakgrund, internationella jämförelser och aktuella politiska utmaningar (upplaga 5). Författare: Jonas Olofsson. Förlag: Studentlitteratur, Lund, 2020.  Socialmedicinsk Tidskrift, 99(1):124-125.  https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2677

Lundälv, Jörgen. (2022). Svensk arbetsmarknadspolitik – från 1800-talet till Covid-19 pandemin. Recension av boken Den svenska arbetsmarknadspolitiken i går och i dag – his- torisk bakgrund, föränderliga förutsättningar och nya aktörer (andra upplagan) Författare: Jonas Olofsson, Eskil Wadensjö. Förlag: Studentlitteratur, Lund, 2021. Socialmedicinsk Tidskrift, 99(1):130-133. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2655

Lundälv, Jörgen. (2022). Människan bakom bedrägeri och ekonomiska brott. Bokrecension. Engdahl, Oskar (2022). Kriminologiska perspektiv på Bedrägerier & Ekonomisk brottslighet. Liber AB. Tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle, 14 februari 2022. https://socialpolitik.com/2022/02/14/manniskan-bakom-bedrageri-och-ekonomiska-brott/

Lundälv, Jörgen. (2022). Lätt att förstå om genus och brott. Bokrecension. Pettersson, Tove (2021). Kriminologiska perspektiv på Genus & Brott. Liber AB. Tidskriften Socialpolitik, Kultur & Samhälle, 1 februari 2022. https://socialpolitik.com/2022/02/01/latt-att-forsta-om-genus-och-brott/

Lundälv, Jörgen. (2021). Forskningsprocessens vitala delar: samlade erfarenheter över två decennier. Recension. Olsson, Henny, Sörensen, Stefan. (2021). Forskningsprocessen. Kvalitativa och kvantitativa perspektiv. Liber AB. Socialmedicinsk Tidskrift, 98:(5-6):885-886. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2579/2467

Lundälv, Jörgen. (2021). Kvalitativ forskningsmetodik med samlade forskningserfarenheter i Sverige. Recension. Klingberg, Gunilla, Hallberg, Ulrika (red.). (2021). Kvalitativa metoder helt enkelt! Studentlitteratur. Socialmedicinsk Tidskrift, 98:(5-6):887-889. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2575/2469

Lundälv, Jörgen. (2021). Utmanande forskningsbaserad antologi om kollegaveiledning. Recension. Wittek, Anne Line, Lange Thomas de (red.). (2021). Kollegaveiledning i høyere utdanning. Universitetsforlaget AS. Socialmedicinsk Tidskrift, 98:(5-6):890-891. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2629/2437

Lundälv, Jörgen. (2021). Book Review: Leading Social Policy Analysis from the Front. Essays Honour of Wim van Oorschot, by Tijs Laenen, Bart Meuleman, Adeline Otto, Femke Roosma and Wim Van Lancker (eds). Belgium: Centre for Sociological Research. European Journal of Social Security (EJSS), November, 1-3. https://doi.org/10.1177/13882627211061419

Lundälv, Jörgen. (2021). Book Review: Social Research and Disability. Developing Inclusive Research Spaces for Disabled Researchers by Ciaran Burke and Bronagh Byrne (eds). European Journal of Social Security (EJSS), 1-2. https://doi.org/10.1177/13882627211059192

Lundälv, Jörgen. (2021). Bokrecension: Den goda handledningen – om relation, stöttning och lärande. Tidskriften Högre Utbildning, 11(2):84-86. DOI:https://doi.org/10.23865/hu.v11.3486 https://hogreutbildning.se/index.php/hu/article/view/3486

Lundälv, Jörgen. (2021). Benskörheten i livet – en Porslinskvinnas berättelse. Recension av boken Porslinskvinnan. Socialmedicinsk Tidskrift, 3:525-526. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2485/2349

Lundälv, Jörgen. (2021). Etik för reflektion, organisation och ledarskap – etiska utmaningar och kollektiv. Recension av boken Etikhandboken för socialt arbete. Reflektion, organisation, ledning. Socialmedicinsk Tidskrift, 3: 527-528. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2523/2335

Lundälv, Jörgen. (2021). En ny bok om brukarmedverkans kärnvärden. Recension av boken Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. Socialmedicinsk Tidskrift, 3:529-530. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/2521/2337

Lundälv, Jörgen. (2021). Vetenskapligt medborgarskap och demokrati i två band. Recension. Sundqvist, Göran och Soneryd, Linda (red.). Vetenskap och demokrati och Vetenskapligt medborgarskap. Lund: Studentlitteratur (2019). Publicerad i Socialmedicinsk Tidskrift 2021:98(1):182-183. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/163

Lundälv, Jörgen. (2021). Samhällskritikens nödvändigheter – Om samhällsförbättrande texter i samtiden. Recension. Hjelseth, Arve och Tjora, Aksel. (2020). Inspill og utspill. Samfunnsviteren som samfunnskritiker. Oslo: Universitetsforlaget. Publicerad i Socialmedicinsk Tidskrift 2021:98(1):182-183. https://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/163

Nygård, Mikael. (2020). Opinionsbildning och funktionsnedsattas rättigheter: Jörgen Lundälv: Pennskaften inifrån. Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige. Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti28(3), 309-311. https://doi.org/10.30668/janus.97289 https://journal.fi/janus/article/view/97289

Lundälv, Jörgen. (2020). Mänskliga rättigheter och människovärdet – en bok om funktionshinder. Recension av boken ”Funksjonshemmedes menneskerettigheter. Fra prinsipper til praksis” (Kjersti Skarstad, 2019). Socialmedicinsk Tidskrift. Forskning och teori, 96(6):882-883. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/current/showToc

Lundälv, J. (2019). Barnets röst om uppväxt med funktionsnedsättning. Recension av boken Fjärilen från Rovaniemi (Mika Ihanus). Tidskriften Socialpolitik. 5.10. http://socialpolitik.com/2019/10/05/28609/

Lundälv, J. (2019). Handbok i samverkansforskning. Recension av boken Samverkansforskning. Att främja barns och ungas välfärd (Lena Nilsson & Emma Sorbring, red, 2019). Socialmedicinsk tidskrift, 96(1):126-127. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1899/1767

Lundälv, J. (2019). Reflektionsbok om patientmedverkan. Recension av boken Delaktighet och patientmedverkan (Ann Catrine Eldh, red. 2018). Socialmedicinsk tidskrift, 96(1):128-129.  http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1896/1765

Lundälv, J. (2019). Samhällsarbete i tiden – angeläget om framtidens utmaningar. Recension av boken Samhällsarbete. Aktörer, arenor och perspektiv (Stefan Sjöberg och Päivi Turunen, red). Socialmedicinsk Tidskrift 2019:95(6);711-712. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1769

Lundälv, J. (2019). Föräldraberättelse om liv och kamp. Recension av boken När livet inte följer manus (Sophie Dow). Socialmedicinsk Tidskrift 2019:95(6);713-714. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1897

Lundälv, J. (2019). Fattigdom och välfärdsskyddsnäten. Recension av boken Bedöma och åtgärda fattigdom. Om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät (Hans Swärd, red). Socialmedicinsk Tidskrift 2019:95(6);715-716. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1898

Lundälv, J. (2018). Bokrecension av: Berg, Berit, Haugen, Gry Mette D, Elvegård, Kurt, Kermit, Patrick (Red.). Marginalitet, sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning. Oslo: Universitetsforlaget, 2018 (220 sidor). ISBN: 978-82-15-02980-1. Socialvetenskaplig Tidskrift, 25(3-4):355-358. https://socvet.se/article/view/2372

Lundälv, J. (2018). Civilsamhället och det sociala arbetet. Recension av boken Socialt arbete i civilsamhället – aktörer, former och funktioner; av Stig Linde och Roberto Scaramuzzino (red.). Lund: Studentlitteratur. Socialmedicinsk Tidskrift, 5: 588-589. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/current/showToc

Lundälv, Jörgen. (2018). Ojämlikheter i klassamhället. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 462-463. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Livsloppsperspektiv om hälsa och ohälsa. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 464-465. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Funktionshinderhistoria och människovärde i samhället. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 465-466. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Delaktighetsperspektiv och funktionsnedsättningar. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 467-468. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Intersektionalitet och funktionshinderforskning. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 468-470. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Lättbegripligheten inom äldre- och funktionshinderforskningen. Recension i Socialmedicinsk Tidskrift, 4, 470-471. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2018). Resa med orden i friheten. Recension av boken Min frihet (författare Björn Larsson, Norstedts Förlag, Stockholm). Socialmedicinsk Tidskrift 2018;2:230-231. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/133/showToc

Lundälv, Jörgen. (2017). Att sätta ord på utsattheten i akademin. Recension av boken En enastående karriär (författare Martin Engberg, Norstedts, Stockholm). Socialmedicinsk Tidskrift 2017;5:624-625. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/130

Lundälv, Jörgen. (2017). Publiceringsreflektioner och det vetenskapliga. Recension av boken Vetenskaplig publicering – historik, praktik och etik (författare Christian Berggren, Studentlitteratur, Lund). Socialmedicinsk Tidskrift 2017;5:622-623. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/130

Lundälv, Jörgen. (2017). Fokus på grupper – om kollektiva möten och kunskap. Recension av boken Fokusgrupper (författare Synneve Dahlin-Ivanoff och Kristina Holmgren). Socialmedicinsk Tidskrift 2017;5:620-621. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/130

Lundälv, Jörgen. (2017). Handledning och framtidens forskare. Recension i Socialmedicinsk tidskrift 2017;94(1):90-91. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/127

Lundälv, Jörgen. (2016). Etik och reflektion om dödlighet. Recension av boken Att vara dödlig. Livet, läkekonsten och den sista resan (Atul Gawande). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:704-706. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Utmaningar med funktionsnedsättningar. Recension av boken Vuxna människor med funktionsnedsättningar. En kunskapsöversikt (Ulrika Hallberg och Lillemor R-M Hallberg). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:707-709. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Omsorg, juridik och stödsystem. Recension av boken Omsorger om funktionshindrade (Maria Bennich och Lars Zanderin, red.). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:710-711. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Flervetenskaplighet och delaktighet i habiliteringen. Recension av boken Att arbeta med delaktighet inom habilitering (Kristofer Hansson och Eva Nordmark, red). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:712-713. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Historia och nuläge om svensk trafiksäkerhet. Recension av boken Trafiksäkerhet. Samspelet mellan människor (Nils Petter Gregersen). Socialmedicinsk Tidskrift 2016;93:6:714-715. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt

Lundälv, Jörgen. (2016). Skador och död i ojämlikhetens spår. Recension av boken Ojämlikheten dödar (The Killing Fields of Inequality, Göran Therborn. Arkiv förlag, Lund, 2015. Socialmedicinsk tidskrift 2016:5:622-624. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/114/showToc

Lundälv, Jörgen. (2016). Kunskap och förståelse om sorg. Recension av boken Att möta den som sörjer – flera perspektiv på sorg efter dödsfall. Socialmedicinsk tidskrift 2016;2:216-217. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1425

Lundälv, Jörgen. (2016). Valfri välfärd i teori och praktik. Recension av boken Valfri välfärd. Ett medborgarperspektiv på den svenska välfärdsstaten. Socialmedicinsk tidskrift 2016;2:207-209. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1422

Lundälv, Jörgen. (2016). Internationalisering och globalisering i socialt arbete. Recension av boken Tryggved, Sven. (2013). Internationellt socialt arbete – i teori och praktik (Andra upplagan, Studentlitteratur) i Socialmedicinsk tidskrift 2016;1:115-116. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1116

Lundälv,Jörgen. (2014). Välfärdens förändringar – fattigdomens historia i ny bok . Recension av boken: Fattigdom, arbete & fostran. Välfärd i dåtidens Sverige. Socialmedicinsk Tidskrift 2014;91(6):650. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1040

Lundälv,J. (2014). Recension i Socialmedicinsk Tidskrift 2014:91(5):551-552. Äldre på arbetsmarknaden i Danmark. Recension av boken ”55-70 åriges forbliven på arbejdsmarkedet. Adfaerd, forventninger, aftaler og kendskab til regler. Författare: Mona Larsen, Henning Bjerregaard Bach och Lise Sand Ellerbaek. Förlag: Det Nationale Forskningscenter For Velfaerd (SFI), 2011. http://www.socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1013/1067

Lundälv, Jörgen. (2014). Alan Roulstone och Simon Prodeaux: Understanding Disability Policy, Bristol: Policy Press and the Social Policy Association, 2012. (228 pages). ISBN 978-1-84742-738-0. Book Review. European Journal of Social Security, No 1, 2014.

Lundälv, Jörgen. (2014). I närkamp med vårdmöte, kommunikation och kultur. Recension av boken Floretos, Ingrid, Hansson, Kristofer, Nilsson, Gabriella (2013). Vårdmöten. Kulturanalytiska perspektiv på möten inom vården. Lund: Studentlitteratur. Socialmedicinsk tidskrift 2014;91(2):199-200. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/article/view/1017

Lundälv,Jörgen. (2013). Adhd och sociala insatsers betydelse. Recension. Socialmedicinsk tidskrift 2013;90:462-463 http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/86/showToc

Lundälv, Jörgen. (2012). Patienten, valfriheten och logiken - frågor av vår tid. Recension. Socialmedicinsk tidskrift 2012;1:93-94. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/80/showToc

Lundälv, Jörgen. (2012). Aktivitetn som behandlingsredskap - verk med psykosocial rehabilitering i fokus. Recension. Socialmedicinsk tidskrift. 2012;2: 189-190. http://socialmedicinsktidskrift.se/index.php/smt/issue/view/79/showToc

Lundälv, Jörgen. (2012). Medicinsk omvårdnad vid svåra flerfunktionshinder. Recension i Läkartidningen 2012;19. 2012-05-08.. s. 19.

Lundälv, Jörgen. (2011). Kraft för rehabilitering och själ. Recension av Spinalishandboken (2011). Bok av Claes Hultling och Richard Levi, Spinaliskliniken och Rehabiliteringsmedicin, Umeå universitet. Publicerad i Läkartidningen 2011;108:43:2174.

Lundälv, Jörgen. (2011). Nina utvecklar välfärden. Recension i NHR:s tidning Reflexen. Boken ”Bara jag kommer hem” av Nina Muhonen (2010).  

Lundälv, Jörgen. (2001). Recension. Boken ”Strimman av stjärnljus: en bok om att förlora ett barn. Författarhuset. Av Susanna Rolfsdotter (2001). Recension publicerad i Tidskriften LIV - Riksförbundet för Trafik- och Polioskadade, nr 3, s. 26.

Lundälv, Jörgen. (1998). Recension. Boken ”En riktig Emil – om hur det är att vara mamma till ett barn med DAMP/MBD”. (Göteborg: Säve Förlag). Publicerad i Omslaget – Kårkulla Skn 1998:2:12.