Socialpolitik och socialt arbete  (disability and traffic medicine)

1. Lundälv, Jörgen. (2009). Polisbilen som aldrig kom fram: 11-års nationell personskadestudie med skadeatlas: skadehändelser med polisfordon i svensk vägtrafik (forskningsrapport). Umeå: Umeå universitet.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1307506/FULLTEXT01.pdf

2. Lundälv, Jörgen. (2010). Polisaspiranten som ville träna. Aspiranters förarattityder till polisbilskörning och risktagande inom polisens förareutbildning - en attitydundersökning 2008-2010. Forskningsrapport. Umeå: Umeå universitet

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1307507&dswid=1273

3. Lundälv, Jörgen. (2012). Tillgänglighetens utrymme. Om funktionshinder och funktionsnedsättningar i svensk dagspress och i ett Regionmagasin. Forskningsrapport. Göteborg: Göteborgs universitet.

https://www.researchgate.net/publication/257947742_Tillganglighetens_utrymme_-_om_funktionshinder_och_funktionsnedsattningar_i_svensk_dagspress_och_i_ett_Regionmagasin_Research_Report_Goteborg_University

4. Lundälv, Jörgen, Sjöström- Lars Olov. (2011). Drabbad av rattfylleri. Upplevelser av livsomställning och stöd. Forskningsrapport, MHF, Stockholm, Göteborgs universitet.

https://www.mhf.se/app/uploads/2018/09/Rapport_Drabbadavrattfylleri.pdf

5. Lundälv, Jörgen. (2016). Vilda biljakter, viljor och skador. En nationell studie om medierapporterade polisrelaterade biljakter, Nollvisionen och skadeinnehåll i svenska medier. Forskningsrapport. Umeå: Umeå universitet.

https://www.mynewsdesk.com/se/umea_universitet/documents/rapport-vilda-biljakter-viljor-och-skador-en-nationell-studie-om-medierapporterade-polisrelaterad-biljakter-nollvisionen-och-skadeinnehaall-i-punkt-punkt-punkt-59210

6. Minirapport från en forskningscirkel: Skaderisker och riskhantering i bostadsmiljön ur ett funktionshinderperspektiv. Chalmers Tekniska Högskola, Göteborgs universitet, DHR Göteborgsavdelningen, Reumatikerförbundet, HSO Göteborg och Förbundet Unga Rörelsehindrade. Rapport oktober 2016.

7. Lundälv, Jörgen, Larsson, Per Olof. (2017). Funktionshinderspolitik? – röster från den organiserade funktionshinderrörelsen om olika politikområden. Rapport. Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

https://www.researchgate.net/publication/316527007_Funktionshinderspolitik_-_roster_fran_den_organiserade_funktionshinderrorelsen_om_olika_politikomraden

8. Lundälv, Jörgen. (2017). ORD OCH BILD FÖR BRUKARMEDVERKAN I FORSKNING - perspektiv och berättelser om patienter och närstående i patienttidningen Mun&Hals. Minirapport. Institutionen för socialt arbete, Göteborg universitet.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1307519/FULLTEXT01.pdf

9. Lundälv, Jörgen. (2017). Ambulansföraren – efterfrågad förarkompetens och trafiksäkerhet vid anställning av sommarvikarierande förare inom ambulanssjukvården. Forskningsrapport. Umeå: Umeå universitet.

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1307524&dswid=1273

10. Lundälv, Jörgen. (2017). Voices of public involvement – the coverage of patient involvement in a Swedish patient cancer magazine. Poster Presentation at the Congress of the Nordic Association of Otolarinygology, May 31st – June 3rd 2017 in Gothenburg. https://mkon.nu/onh (PDF Lundälv-Poster)

11. Lundälv, Jörgen. (2018). Generationer om skador och risker. Hem- och boendemiljöer för personer med funktionsnedsättningar och kroniska sjukdomar. Forskningsrapport. Göteborg: Chalmers Tekniska Högskola och Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet (160 sidor).

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/55630

12. Lundälv, Jörgen, Malmqvist, Inga, Thodelius, Charlotta, Ekbrand, Hans, Andersson, Björn, Ekman, Robert. (2019). Skador och riskgrupper i hem- och boendemiljöer: populärvetenskaplig rapport. Göteborg: Göteborgs universitet, Chalmers Tekniska Högskola. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). ISBN 978-91-7383-941-https://rib.msb.se/filer/pdf/28832.pdf

13. Lundälv, Jörgen, Nilsson Elisabet M, Eriksson, Magnus. (2021). Normkreativ krisberedskap. Ett forskningsprojekt med syftet att utveckla metoder som stärker allmänhetens beredskap inför och hantering av samhällskriser såsom pandemier. Rapport 1. RISE – Research Institutes of Sweden, Göteborgs universitet, Umeå universitet, Malmö universitet, VINNOVA – Sveriges innovationsmyndighet. ISBN 978-91-89385-18-4. http://hdl.handle.net/2077/68170 https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/projekt/normkreativ-krisberedskap

14. Lundälv, Jörgen. (2021). Ambulanskörning i praktiken. Ambulanssjuksköterskors erfarenheter av utryckningskörning, skador och förebyggande arbete - en Websurvey 2021. Rapport. Umeå: Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet. 

http://umu.diva-portal.org/smash/record.jsf?dswid=-4528&pid=diva2%3A1601369&c=1&searchType=SIMPLE&language=sv&query=Ambulansk%C3%B6rning+i+praktiken&af=%5B%5D&aq=%5B%5B%5D%5D&aq2=%5B%5B%5D%5D&aqe=%5B%5D&noOfRows=50&sortOrder=author_sort_asc&sortOrder2=title_sort_asc&onlyFullText=false&sf=all

15. Lundälv, Jörgen. (2022). Prehospitala arkitekter. Verksamhetsansvariga om förebyggande arbete, ambulanssäkerhet och ambulanskörning – en Websurvey 2021-2022”. Forskningsrapport. Umeå: Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet.

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1644603/FULLTEXT01.pdf

16. Lundälv, Jörgen, Larsson Per Olof, Carlsson, Anna, Kindberg, Robert, Kindberg, Kristina, Karlsson, Linda. (2022). Risker, säkerhet och inkluderande spårvagnar ur ett funktionshindersperspektiv - Rapport från ett forskningsprojekt. Göteborg: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Chalmers Industriteknik, DHR - Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, Göteborgsavdelningen, Unga Rörelsehindrade Göteborgsklubben. https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/71878

https://dhr.se/goteborg/hur-fungerar-det-att-aka-sparvagn-i-goteborg/

 

17. Lundälv, Jörgen. (2022). "Piggast kör": ambulanssjukvårdaren, säkerheten och utryckningarna: erfarenheter om trygghet och risker vid ambulanskörning. Forskningsrapport. Umeå: Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, enheten för kirurgi, Umeå universitet. 

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1671125&dswid=1664

 

18. Lundälv, Jörgen, Larsson, Per Olof, Carlsson, Anna, Kindberg, Robert, Kindberg, Kristina, Karlsson, Linda. (2022). Risks, Safety and Inclusive Trams from a Disability Perspective - Report from a Research Project. Gothenburg: University of Gothenburg (Department of Social Work), Chalmers Industrial Technology, Young Disabled Gothenburg Club, Swedish Federation of People with Mobility Impairment (DHR), Gothenburg Division.

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/73478

 

 

Samtliga rapporter kan laddas ned här som PDF-filer.