Socialpolitik och socialt arbete  (disability and traffic medicine)

Ny bok! December 2019

Lundälv, Jörgen. (2019). Pennskaften inifrån. Ideologiska krafter om modern funktionshinderspolitik i Finland och Sverige. Första upplagan. Stockholm: Premiss förlag.

https://premissforlag.se/bocker/pennskaften-inifran/

 

”Att läsa ”Pennskaften inifrån” ger inte enbart en ökad förståelse av hur synen på funktionshinder utvecklats genom tiderna utan också vilken roll litterär verksamhet och opinionsbildning bland journalister, aktivister samt olika företrädare för organisationer och föreningar inom området spelar för att bejaka funktionsnedsattas rättigheter” //”Det som kanske ändå kan ses som bokens viktigaste bidrag är dess berättelse om hur ”pennskaften” opererar inifrån i dagens Finland och Sverige”. //”Samtidigt visar boken på den outsinliga vilja och den kraft som pennan har i händerna på opinionsskapande och politiserande krafter, och detta känns i sin tur inspirerande och uppmuntrande i kampen för ett mer jämlikt och socialt rättvist samhälle”.

(Mikael Nygård, professor i socialpolitik, Åbo Akademi, Finland, Janus Sosiaalipolitiikan Ja sosiaalityön Tutkimuksen Aikakauslehti (13 oktober 2020), 2020:28(3), 309-311). 

https://journal.fi/janus/article/view/97289

 

”Lundälv lyckas inte bara belysa och analysera debatten kring funktionshinder. Han ställer den mot bakgrunden av ett samhällsklimat som verkar bli allt hårdare samtidigt som kritiken tystnar. Var finns dagens Minna Canth? Det här är en bok som bör få stor tyngd i samhällsdebatten både i Finland och Sverige”.

(Lars Hedman fd. politisk chefredaktör, Österbottens Tidning, 1 februari 2020).

 

”Boken tillhandahåller viktiga aspekter och lyfter förtjänstfullt fram en grupp som under lång tid fått utstå diskriminering, hat samt osynliggjorts. Alla som har intresse av historia, politik och socialt arbete kommer att få glädje av boken. Författarens grundliga text bör vara obligatorisk läsning för studenter och yrkesverksamma socionomer”.

(Lektör Maria Fridstjerna, BTJ-häftet, 2020).

 

”Avsnittet om dagens debatt och framväxande fascistiska ideologier, parad med en privatisering av stödet till personer med funktionsnedsättning, är mycket tankeväckande”.

(Carin Flemström, socionom, tidskriften Socialpolitik, januari 2020).

 

Ny bok! Maj 2019

Lundälv, Jörgen. (2019). Uppsatskalendern – din handbok till att skriva en lyckad uppsats. Stockholm: Sanoma Utbildning. ISBN: 9789152357347

https://www.sanomautbildning.se/sv/produkter/uppsatskalendern-din-handbok-till-att-skriva-en-lyckad-uppsats-S3200042-S3200042/

 

 Ny bok! December 2018

Lundälv, Jörgen. (2018). Debattlustans röster. Samhällskritik i socialpolitik och socialt arbete. Första upplagan. Stockholm: Premiss förlag.

https://premissforlag.se/bocker/debattlustans-roster/

 

”Debattlustans röster ger en allsidig och saklig genomgång av behovet och nödvändigheten för socialarbetare och forskare att vara aktörer i det offentliga samtalet om socialt arbete och socialpolitik. Den ger en bra analys av debattläget i Sverige för alla som är engagerade i de socialpolitiska frågorna och är ett viktigt bidrag till att klargöra hur det offentliga samtalet är en förutsättning för ett levande demokratiskt välfärdssamhälle”.

(Claudette Skilving, socialarbetare, Tidskriften Socialpolitik, juni 2019).

 

”Boken åskådliggör på ett mycket genomgripande och överskådligt sätt den viktiga röst som socialarbetaren kan vara i samhällsdebatten. Studenter och yrkesverksamma socionomer kommer att ha mycket stor behållning av boken, som väcker lusten till debatt och fortsatta diskussioner om socionomers viktiga roll i samhällsdebatten”.

(Lektör Maria Fridstjerna, BTJ-häftet, 2019).

 

”Flera av de grupper som socialtjänsten arbetar med har inga starka företrädare. De har heller inga kanaler där de kan berätta om sin situation för en större publik eller har möjligheter att bli trodda på. Därför blir deras berättelser aldrig berättade. Lundälv ger många exempel på hur vägarna ut ur tystnaden kan se ut både för välfärdens professionella socialarbetare och för deras klienter. Det är viktiga frågor att diskutera i dagens samhälle”.

(Professor i socialt arbete, Hans Swärd, Lunds universitet i tidskriften Socionomens ForskningssupplementNummer 1, 2019).

 

 

Ny bok! Maj 2015

Lundälv, J, Larsson, P-O. (2015). Bilder av funktionshinder och långtidssjukdomar. Göteborg: Bokskogen förlag.

 

Ny bok! Januari 2015. 

Blogga Tryggt. Nya medier i tjänsten (Lund: Studentlitteratur).

Recension i Läkartidningen:

"Jörgen Lundälvs skrift rekommenderas den som ska förbereda ett seminarium om sociala medier för, exempelvis, läkarstudenter om var den gränsen går. Själva diskussionen är nog så viktig, eftersom den kan leda till självreflexion. För i en digital värld med idel gråzoner och gränsfall finns egentligen bara en gyllene regel – tänk efter, före". Anne Brynolf, medicinsk redaktör, Läkartidningen, 2015;112;DCPC.

http://www.lakartidningen.se/Aktuellt/Kultur/recensioner/2015/02/Tank-efter-fore-pa-mikrobloggen/

 

”En av bokens största förtjänster är att den ger konkreta och aktuella exempel från verkligheten. Författaren återkommer ständigt till de fall som presenterades i första kapitlet och analyserar dem utifrån olika perspektiv”.// ”Boken är skriven som en verktygslåda. För att göra det tydligt för läsaren, vad som är viktigt att tänka på, avslutas varje kapitel med några punkter. En annan av bokens förtjänster är att den ger svar på flera frågor som kan uppstå när yrkesutövare eller blivande yrkesutövare använder sig av sociala medier i tjänsten”. //”Boken är ett välkommet bidrag till undervisningen och praktiken och är även till nytta för oss forskare och lärare, inte minst för att det är en av de första böckerna som tar upp detta tema”.

Av Gabriella Scaramuzziono, Socialhögskolan, Lunds universitet

Källa: Socialvetenskaplig tidskrift 2015, Nr 1, s.108-110.

 

Recension i Vårdfokus – tidning för Vårdförbundet, 3 mars 2015:

”Sjuksköterskor, läkare och andra professioner ställs inför moraliska krav som man kanske inte alltid tänker på. Jörgen Lundälv konstaterar att många glömmer bort vilken otrolig räckvidd inläggen kan ha. Han vill att läsaren ska inse förutsättningarna, etiken, juridiken och möjligheterna i att använda sociala medier”. AJ

 

https://vardforbundet.se/Vardfokus/tidningen/2015/Nr-3-2015-3/1/

 

Vid SETT-dagarna 2015, Kistamässan i Stockholm hade jag ett föredrag "Det finns ingenstans att fly - Blogga trygg". Toura Hägnesten, utvecklingslärare vid Stockholm stad skriver om ämnet på en bloggsida:

http://pedagogstockholmblogg.se/tourahagnesten/

 

Boken tryggt. Nya medier i tjänsten (2015) har just utkommit som talbok. Här finns mer information om talboken:

 http://libris.kb.se/bib/17855097

 

 

 

 

 

 

/

 

Kommentar
:) :( :D ;) :| :P |-) (inlove) :O ;( :@ 8-) :S (flower) (heart) (star)