Skadeforskning (Traffic medicine) och funktionshinderforskning (Disability research)

Brukarmedverkan - workshop, Svenska Läkaresällskapet i Stockholm:

 

https://www.youtube.com/watch?v=sRkogP_SZR0